شهیدتعریف سنندج
کد شعبه 2708
آدرس سنندج - خیابان حسن آباد - روبروی کمیته امداد امام خمینی ( ره )
مسئول شعبه امیدعلی مرادیان
تلفن 87-33291247-
فکس 33247846