بانه
کد شعبه 2707
آدرس بانه - خیابان شهداء ، روبروی پاساژ الماس ساختمان میران کدپستی 6691877861
مسئول شعبه احمد نجاتی
تلفن 87-34259051-
فکس