كردستان
کد شعبه 2799
آدرس سنندج- میدان آزادی -خیابان آبیدر نرسیده به چهارراه صفری
مسئول شعبه رستم باجلانی
تلفن 87-33288618-33288625
فکس 33288618