باجه شهید بابایی
کد شعبه 0
آدرس قزوین-خیابان فلسطین-نبش چهارراه پادگان
مسئول شعبه
تلفن 28-33366007-
فکس 33361910