باجه سپیدان
کد شعبه 0
آدرس سپیدان - خیابان امام خمینی روبروی ترمینال مسافربری اردکان-همیجان
مسئول شعبه
تلفن 71-36720680-
فکس 36724361