باجه شاندیز
کد شعبه 0
آدرس مشهد - شاندیر- خیابان ولیعصر - روبروی مرکز بهداشت
مسئول شعبه
تلفن 51-34285051-34285040
فکس 34285554