باجه اداره تعاون
کد شعبه 0
آدرس مشهد- بلوار خیام-طبقه همکف اداره کل تعاون استان خراسان رضوی
مسئول شعبه محمدحسین پورکریمی
تلفن 51-38539650-
فکس 38513134