باجه درگز
کد شعبه 0
آدرس درگز- خ امام خمینی- چهار راه مخابرات
مسئول شعبه محسن ظریفی
تلفن 51-46232667-46233525
فکس