دیر
کد شعبه 1606
آدرس دیر - بلوارشهيد بهشتي جنب بنياد شهيد و امورايثارگران
مسئول شعبه حسین فریدونی
تلفن 77-35428437-
فکس 35428439