دشتی
کد شعبه 1605
آدرس شهرستان خورموج خيابان شهيد مطهري نبش پاساژ زنده بودي
مسئول شعبه اسماعیل صفرزاده
تلفن 77-35321434-
فکس 35321435