كنگان
کد شعبه 1604
آدرس کنگان- خیابان وحدت - خیابان دولت
مسئول شعبه ایرج رحیمی
تلفن 77-37221127-
فکس 37221126