گناوه
کد شعبه 1602
آدرس گناوه - خيابان بسيج چهارراه بسيج روبروي هتل خور
مسئول شعبه حسن محسنی
تلفن 77-33130817-
فکس 32127344