برازجان
کد شعبه 1601
آدرس برازجان - میدان بیمارستان 17 شهریور
مسئول شعبه بهرام قنبری فرد
تلفن 77-34245863-
فکس 34245854