مرکزی بوشهر
کد شعبه 1600
آدرس بوشهر- سه راهی گمرک ،بلوار طالقانی خیابان خلیج فارس کد پستی 7513806418
مسئول شعبه حسین زنگویی
تلفن 77-33337890-33337897
فکس