شهید نواب صفوی
کد شعبه 1507
آدرس ایلام - چهارراه سعدی خیابان تختی جنب پاساژ بیطرف
مسئول شعبه علی حیدری
تلفن 84-33363902-
فکس 33363903