دره شهر
کد شعبه 1506
آدرس دره شهر - میدان آزادی ابتدای خیابان پاسداران
مسئول شعبه احسان عیدی
تلفن 84-35226910-
فکس 35226918