آبدانان
کد شعبه 1505
آدرس آبدانان - بلوار شهید بهشتی پایین تر از میدان بسیج
مسئول شعبه محمد دارابی
تلفن 84-33627360-
فکس 33627100