مهران
کد شعبه 1502
آدرس مهران - بلوار امام زاده سید حسن
مسئول شعبه فرمان جم زادیان
تلفن 84-33825636-
فکس 33826951