باجه فریدونشهر
کد شعبه 0
آدرس فریدونشهر-خیابان شریعتی -سه راه مطهري
مسئول شعبه
تلفن 31-57597410-
فکس 57596375