خوانسار
کد شعبه 1427
آدرس خوانسار- خ امام (ره)- خيابان مادر-جنب پاساژ ماني- ساختمان اميران-طبقه همکف
مسئول شعبه محسن داودوندی
تلفن 31-57776091-
فکس 57776092