چادگان
کد شعبه 1426
آدرس چادگان - خيابان قدس فلکه ساعت
مسئول شعبه علی مهرابی
تلفن 31-57726261-
فکس 57726262