برخوار
کد شعبه 1425
آدرس دولت آباد- بلوار آیت اله طالقانی - چهارراه اباذر پلاک 2
مسئول شعبه اسماعیل افشاریان
تلفن 31-45853011-45853010
فکس 45853010