پليس راه نجف آباد
کد شعبه 1424
آدرس نجف آباد - بلوار پليس
مسئول شعبه علی محمد عیدی وندی
تلفن 31-42445040-
فکس 42451413