دهاقان
کد شعبه 1423
آدرس دهاقان - بلوار انقلاب - ميدان امام حسين- خيابان شهيد موسوي
مسئول شعبه علی میرپور
تلفن 31-53337882-
فکس 53337883