سميرم
کد شعبه 1422
آدرس سمیرم - ابتداي خيابان شيخ صدوق
مسئول شعبه احمد باغبانیان
تلفن 31-53661087-
فکس 53661089