بزرگمهر
کد شعبه 1419
آدرس اصفهان - خيابان بزرگمهر- چهارراه نورباران روبروي کلانتري 14
مسئول شعبه اصغر رستمی
تلفن 31-32660154-
فکس 32686287