مباركه
کد شعبه 1417
آدرس مبارکه – سه راهی بلوار نیکبخت و بسیج- نبش بسیج شمالی
مسئول شعبه مهدی بهرامی کرکوندی
تلفن 31-52409011-
فکس 52419262