فریدن
کد شعبه 1413
آدرس فریدن – خیابان شهید بهشتی غربی -پلاک 16
مسئول شعبه سید حجت اله انوری
تلفن 31-57225870-
فکس 57225582