آران وبیدگل
کد شعبه 1412
آدرس آران و بیدگل -خیابان شهدا -سه راه جمهوری
مسئول شعبه علی اصغر جانی
تلفن 31-54720009-
فکس 54738484