خمینی شهر
کد شعبه 1411
آدرس خمینی شهر-خيابان شريعتي شمالی
مسئول شعبه علی حاتمی
تلفن 31-33627100-
فکس 33629999