شاهین شهر
کد شعبه 1407
آدرس شاهین شهر-خيابان فردوسي- بين فرعي 4و5
مسئول شعبه سعید بهرامی
تلفن 31-45249373-4-
فکس 45247152