شهرضا
کد شعبه 1406
آدرس شهرضا- ابتداي بلوار شهيد مطهري (40متري )- روبروي شرکت تعاوني مصرف كاركنان دولت
مسئول شعبه حبیب قاسمی
تلفن 31-53243072-53233105
فکس 53229261