زرین شهر
کد شعبه 1405
آدرس زرین شهر-خيابان امام شمالي
مسئول شعبه پژمان صادقی
تلفن 31-52229880-1-52228810
فکس 52229880