شمس آبادی
کد شعبه 1404
آدرس اصفهان - خيابان شمس آبادي -حدفاصل چهارراه طالقاني و چهارراه قصر -نبش کوچه 38
مسئول شعبه محمدرضا دانیال پور
تلفن 31-32372008-
فکس 32372007