مرکزی کاشان
کد شعبه 1403
آدرس کاشان -خیابان شهید رجایی – نبش تقاطع خیابان میر عماد
مسئول شعبه جواد عصارزاده
تلفن 31-55469005-
فکس 55469006