امیرکبیر اصفهان
کد شعبه 1401
آدرس اصفهان- خيابان امام خميني -خيابان اميركبير(شاپور جديد)
مسئول شعبه حمید میرزائی
تلفن 31-33863197-33873235
فکس 33863197