امام خمینی اردبیل
کد شعبه 1309
آدرس اردبیل- چهارراه میدان قیام
مسئول شعبه شمسعلی لطیفی
تلفن 45-33367679-33367680
فکس 33367530