کوثر
کد شعبه 1308
آدرس کوثر – میدان امام خمینی -خیابان شهید بهشتی
مسئول شعبه مجتبی محمدی
تلفن 45-32924805-32923681
فکس 32924805