نیر
کد شعبه 1307
آدرس نیر - خیابان امام خمینی
مسئول شعبه اکبر بهمنی آقبلاغی
تلفن 45-32284783-
فکس 32284853