نمين
کد شعبه 1306
آدرس خیابان امام خمینی جنب مسجد میر بابا
مسئول شعبه سعید اسمی زاده شکراب
تلفن 45-32323483-
فکس 32327221