گرمي
کد شعبه 1305
آدرس گرمی- خیابان دکتر بهشتی-روبروی اداره برق
مسئول شعبه سید مهدی مرتضوی نیری
تلفن 45-32642801-
فکس 32642800