بيله سوار
کد شعبه 1304
آدرس بیله سوار-فلکه شهرداری
مسئول شعبه مهدی سمائی
تلفن 45-32820339-32828445
فکس 32822764