خلخال
کد شعبه 1303
آدرس میدان معلم – روبروی اداره پست
مسئول شعبه محسن زارع اندلیبی
تلفن 45-32428835-32443527
فکس 32428836