مشكين شهر
کد شعبه 1302
آدرس خیابان امام خمینی - ساختمان هلال احمر
مسئول شعبه سیدصادق موسوی
تلفن 45-32535808-32550200
فکس 32535808