پارس آباد
کد شعبه 1301
آدرس پارس آباد- خ امام خمینی- اول خیابان کشاورز
مسئول شعبه قاسم عظیمی
تلفن 45-32793100-32785191
فکس 32794100