اردبيل
کد شعبه 1300
آدرس اردبیل خیابان دانش نرسیده به چهارراه حافظ
مسئول شعبه محمودعلی حافظی
تلفن 45-33459866-8-33466094
فکس 33466093