اردبیل
کد شعبه 1399
آدرس اردبیل خیابان دانش نرسیده به چهارراه حافظ روبروی فروشگاه مبل مجلل پلاک 123
مسئول شعبه عادل کریمی
تلفن 45-33466091-33466360
فکس 33448229