مدرس ارومیه
کد شعبه 1213
آدرس ارومیه - پنجراه - روبروی استانداری
مسئول شعبه مهری حاجی آقاپور عصر
تلفن 44-32226080-32224231
فکس