فرهنگیان ارومیه
کد شعبه 1212
آدرس ارومیه - خیابان باکری پایین تر از میدان خیام روبروی خیابان دانش کدپستی 5714633484
مسئول شعبه امیرعباس انصاری
تلفن 44-32261933-32261932
فکس 32261931