شهید باکری ارومیه
کد شعبه 1211
آدرس ارومیه - میدان ولایت فقیه - اول خیابان طالقانی - ساختمان پردیس کدپستی 5718699553
مسئول شعبه صیاد شیرپنجه
تلفن 44-32380084-32380130
فکس